Szkoła Podstawowa w Zakrzynie - Czwartek 24 09 2020


news menu leftnews menu right
fotka szkolna
„Gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąć,

to zrobiliśmy już więcej niż połowę drogi”
Henri Le Châtelier
godlo

Zegar

Regulamin przebiegu konsultacji dla uczniów PDF Drukuj

 

 

Regulamin przebiegu konsultacji dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej
w Zakrzynie na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN
w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

I. ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA REGULAMINU

1)      Regulamin określa organizację pracy szkoły oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczniów oraz pracowników placówki.

2)      Założenia regulaminu stosuje się do uczniów, ich rodziców, nauczycieli
oraz pracowników niepedagogicznych.

 

II. REGULACJE OGÓLNE

1)      Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

2)      Na konsultacje z uczniami wyznaczone jest stałe miejsce w placówce –
sala gimnastyczna.

3)      W grupie na wytyczonym terenie do prowadzenia konsultacji może znajdować
się do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

4)      Na terenie placówki obowiązują zasady 4 m² na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami podczas konsultacji.

5)      Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania –     
w tym – płyn dezynfekujący znajdujący się przy wejściu głównym do budynku.

6)      Obowiązek dezynfekcji dłoni dotyczy każdego wchodzącego do placówki, jeśli
są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekujących należy niezwłocznie umyć ręce mydłem i wodą.

7)      Szkoła ogranicza przebywanie na terenie jednostki oświatowej (i to wyłącznie
w przestrzeni wspólnej, np. korytarz) osób z zewnątrz (np. rodziców/opiekunów).

8)      Placówka zapewnia pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

9)      Po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów, w przypadku podejrzenia choroby, uczniom mierzona jest temperatura ciała.

10)  Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o ewentualnej konieczności

odebrania ucznia ze szkoły.

11)  Podczas konsultacji z uczniami placówka nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły.

12)  Do pracy w jednostce oświatowej uczęszczają wyłącznie osoby zdrowe,
bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

13)  W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  u osoby (pracownik, uczeń, itd.) przebywającej na terenie placówki, szkoła niezwłoczne odsuwa tę osobę z terenu jednostki oświatowej lub czasowo izoluje
w przygotowanym do tego pomieszczeniu i informuje o tym fakcie stację sanitarno – epidemiologiczną.

 

III. REGULACJE DOTYCZĄCE POBYTU UCZNIÓW
NA TERENIE PLACÓWKI SZKOLNEJ W CZASIE KONSULTACJI.

1)      Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

2)      Jeżeli w domu rodzinnym ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń ten nie może uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły.

3)      W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

4)      Uczeń wchodzi na teren szkoły tylko głównym wejściem i dezynfekuje dłonie wyznaczonym środkiem, w razie przeciwwskazań zdrowotnych dokładnie myje ręce wodą i mydłem.

5)      Uczeń nie korzysta z telefonu podczas zajęć ani nie wymienia się przedmiotami użyteczności własnej (podręczniki, przybory) z rówieśnikami.

6)      Na terenie całej szkoły uczniowie stosują się do zasady dystansu społecznego wynoszącego   min.  2 m między osobami.

7)      Jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające uczestnictwo w konsultacjach, uczeń informuje o tym fakcie odpowiednio wcześnie nauczyciela/wychowawcę.

8)      Uczeń pamięta o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania/kasłania (zasłonięcie zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy niezwłocznie wyrzucić do kosza).

9)      Uczniowie nie podają sobie ręki na powitanie ani też nie czynią innych gestów zmniejszających dystans społeczny podczas wspólnego powitania; pamiętają
też o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

10)  W razie potrzeby skorzystania z toalety szkolnej należy wchodzić pojedynczo
po uprzedniej dezynfekcji rąk.

 

IV. ZAŁOŻENIA REGULUJĄCE PRACĘ NAUCZYCIELI

1)      Nauczyciel organizuje konsultacje indywidualne i grupowe z uczniami.

2)      Na bieżąco wyjaśnia i w zależności od sytuacji przypomina uczniom o zasadach aktualnie obowiązujących w szkole.

3)      Prowadzący zajęcia dba o to, żeby uczniowie nie wymieniali się przyborami.

4)      Nauczyciel pamięta o wietrzeniu sali podczas zajęć przynajmniej raz na 45 minut.

5)      Należy przypominać uczniom o regularnym myciu rąk.

6)      Prowadzący konsultacje stosuje się do dystansu społecznego wynoszącego min. 2 m odległości od innych.

7)      Nauczyciel pamięta o stosowaniu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbica, rękawiczki, mycie i dezynfekcja rąk szczególnie przed i po kontakcie   z młodzieżą).

8)      Nauczyciel pamięta o tym, że nie należy nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia, która utrudnia zachowanie higieny rąk i dłoni.

 

V. ZAŁOŻENIA REGULUJĄCE PRACĘ PERSONELU NIEPEDAGOGICZNEGO

1)      Pracownicy obsługi pamiętają o stosowaniu środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, mycie i dezynfekcja rąk szczególnie przed i po kontakcie
z młodzieżą), stosują się do zasady dystansu społecznego.

2)      Pracownicy obsługi dbają o regularne opróżnianie koszy na śmieci.

3)      Na bieżąco monitorują stan odpowiedniej ilości środków dezynfekujących na terenie placówki, informują dyrektora placówki o kończących się rezerwach.

4)      Niepedagogiczni pracownicy mają prawo i obowiązek przypominać uczniom a także ich rodzicom/opiekunom  o aktualnie obowiązujących zasadach  w szkole.

5)      Dbają o regularne wietrzenie pomieszczeń, utrzymywanie czystości sal konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych.

6)      Regularnie dezynfekują często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia wykorzystywane do zajęć (czyszczenie powierzchni wspólnych, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł; dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurka, stoliki, klawiatury, myszki, włączniki świateł) - w szczególności po zakończeniu zajęć.

7)      W przypadku wystąpienia u kogokolwiek objawów sugerujących zakażenie koronawirusem – obszar, w którym poruszała się i przebywała owa osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, a także zwrócić uwagę na ewentualne kontakty z innymi przebywającymi w tym czasie na jednym terenie z potencjalnym zarażonym.

8)      Po każdorazowym korzystaniu przez ucznia z toalety pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia sanitarnego.

 

VI. Regulacje dotyczące procedur w przypadku podejrzenia COVID-19

1)      W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona
na teren obiektu (szkoła, biblioteka). Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji
z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2)      Incydent zgłasza się do dyrektora placówki, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie
z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.

3)      Ustalenie listy pracowników oraz uczniów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chory użytkownik/pracownik,
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących
się do osób, które miały kontakt     z zakażonym.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, host assured. Valid XHTML and CSS.