Szkoła Podstawowa w Zakrzynie - Czwartek 22 10 2020


news menu leftnews menu right
fotka szkolna
„Gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąć,

to zrobiliśmy już więcej niż połowę drogi”
Henri Le Châtelier
godlo

Zegar

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej PDF Drukuj

 

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

 

w Szkole Podstawowej w Zakrzynie na podstawie wytycznych MEN, MZ oraz GIS
w trakcie epidemii Covid-19

I. Zakres i zasady stosowania regulaminu

1)      Regulamin określa sposób zarządzania biblioteką szkolną oraz związane z nim prawa
i obowiązki pracowników szkoły oraz jej uczniów.

2)      Założenia regulaminu obejmują zasady bezpieczeństwa na terenie biblioteki oraz opis procesów zapobiegawczych chorobie o nazwie COVID-19.

II. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracowników

1)      Szkoła zapewnia pracownikom dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, ewentualnie przyłbice) i preparatów do dezynfekcji rąk.

2)      Pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni nie noszą do pracy biżuterii, gdyż
ta uniemożliwia dokładną dezynfekcję rąk.

3)      Stanowiska pracy organizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między nimi (minimum 1,5 m).

4)      Tryb pracy uwzględnienia system zmianowy i rotacyjny oraz niezbędną rezerwę kadrową, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

5)      Nauczyciele oraz pracownicy obsługi, w miarę możliwości jak najczęściej, dbają
o wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

6)      Szkoła ogranicza do niezbędnego minimum spotkań osób; preferowany jest kontakt telefoniczny.

7)      Zainteresowani czytelnicy umawiają wcześniej wizyty w bibliotece telefonicznie
(na godzinę) z Panem Pawłem Walisiem – bibliotekarzem.

8)      Pracownicy ograniczają korzystanie  z przestrzeni wspólnych, np. poprzez:

 1. wprowadzenie różnych godzin przerw,
 2. zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w jednym czasie.

9)      Wytyczne dla pracowników:

 1. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem, jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich należy je następnie zdezynfekować.
 2. Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Należy zachować bezpieczną odległość od uczniów, rozmówcy i współpracowników (min. 2 metry).
 4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie.
 5. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
  oraz nie podawać ręki na powitanie.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł
  czy blaty biurka.

III. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa w bibliotece

1)      Na terenie biblioteki obowiązują zasady 4 m² na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami.

2)      Z biblioteki szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie zdrowi bez żadnych objawów chorobowych.

3)      W bibliotece nie przebywają osoby postronne.

4)      Uczniowie  mają zapewnione środki do dezynfekcji rąk -  dezynfekują dłonie przy wejściu do biblioteki lub zakładają rękawice ochronne.

5)      W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy stosować się do instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

6)      Wprowadza się ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie – książki podaje opiekun biblioteki.

7)      Bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (półka, skrzynia, torba, pudło) w innym pomieszczeniu oznaczonych datą zwrotu, uwzględniając konieczny okres kwarantanny (min. 3 dni).

8)      Po upływie minimum 3 pełnych dni książki wracają do obiegu.

9)      Uczniowie nie wymieniają się oddawanymi/wypożyczanymi książkami miedzy sobą.

IV. Regulacje dotyczące procedur zapobiegawczych

1)      Pracownicy /obsługa lub uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą  do szkoły/biblioteki, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 z informacją, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2)      Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

3)      W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy lub ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od placówki i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, osoba chora powinna oczekiwać na transport             w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej
od innych osób.  Wstrzymuje się  przyjmowanie uczniów, powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń.

4)      Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/użytkownik biblioteki, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła itp.).

V. Regulacje dotyczące procedur w przypadku podejrzenia COVID-19

1)      W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona
na teren obiektu (szkoła, biblioteka). Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie
się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2)      Incydent zgłasza się do dyrektora placówki, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie
z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.

3)      Ustalenie listy pracowników oraz uczniów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chory użytkownik/pracownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt     z zakażonym.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, host assured. Valid XHTML and CSS.